Om

Mångfaldsbyrån Esmeralda jobbar med breddad rekrytering till högre studier sedan 2004. Målet med verksamheten är att uppmärksamma och motverka den etniska och sociala snedrekryteringen till universitet och högskola. Arbetet bedrivs via tre parallella projekt. 

Mångfaldsbyrån ESMeralda är en icke-vinstdrivande organisation med målgruppen högstadieungdomar, och till viss del gymnasieungdomar, som kommer från icke-akademiska hem och/eller har en annan etnisk bakgrund än svensk. Anledningen till målgruppens avgränsning är att dessa grupper är underrepresenterade i högskolan.  För att få bäst resultat i arbetet med att motverka snedrekryteringen till högre studier är det viktigt att nå ut till eleverna så tidigt som möjligt. På så vis hoppas vi så ett frö som kan växa till ett genuint intresse för högre studier.

ESMeralda driver i dagsläget tre parallella projekt i syfte att motverka den sociala och etniska snedrekryteringen till högskolan: studiehjälpen, inspiratörerna och mentorskapsprojektet Hayat.

Om breddad rekrytering
Den viktigaste faktorn som påverkar huruvida en person går vidare till högre studier eller inte är utbildningsnivån i hemmet. Andra viktiga faktorer är vårdnadshavarnas yrken och hemmets ekonomi. Det är nästan dubbelt så vanligt att en person påbörjar en eftergymnasial utbildning om dess vårdnadshavare har högskoleexamen.

De senaste tio åren har ingen förändring skett i sambandet mellan social bakgrund och övergång till högre studier utan sambandet är fortsatt högt. Däremot går det att se en utjämning när det gäller personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Personer födda i Sverige av utrikes födda föräldrar och personer som kommit till Sverige innan 7 års ålder har samma övergång till högre studier som personer med svensk bakgrund.

Hela ESMeraldas verksamhet bedrivs med utgångspunkt i en positiv människosyn med öppenhet, respekt och bejakande av o/likhet. Vi arbetar så att inget utbildnings- eller yrkesval rangordnas som bättre än något annat.

ESMeralda är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun och Uppsala studentkår.

uu_logo_2f_60
uppsalakommun_farg
us_logga

Källor: Universitetskanslerämbetets årsrapport, 2015.