Så arbetar vi

Mångfaldsbyrån Esmeralda är en verksamhet i Uppsala studentkårs regi som arbetar med breddad rekrytering till högre studier.  Verksamheten finansieras av Uppsala universitet och Uppsala kommun.

Målet med verksamheten är att

  • Uppmärksamma och motverka den etniska och sociala snedrekryteringen till universitet och högskola.

Verksamheten ska bedrivas

  • på ett sätt som skapar möten mellan elever i grundskola/gymnasium och universitetsstudenter.
  • på ett jämlikt sätt så att den gynnar alla elever/studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk- eller social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra faktorer som kan inverka på individers liv.
  • så att den motverkar diskriminerande normer.
  • så att inget utbildnings- eller yrkesval rangordnas som bättre än något annat.

Grundläggande för verksamheten ska vara att

  • den bedrivs med utgångspunkt i en positiv människosyn med öppenhet, respekt och bejakande av o/likhet. Det betyder att vår hållning är positivt bekräftande av individer.
  • den främjar individers frihet att välja hur de vill leva, så länge de inte inverkar på någon annan individs frihet.
  • den avdramatiserar högre studier.
  • den information som förmedlas är personlig men aldrig privat.

 

Verksamhet i Mångfaldsbyrån Esmeraldas regi ska alltid vara fri från alkohol och andra droger.

Mångfaldsbyrån Esmeralda hanterar personuppgifter i enlighet med Uppsala studentkårs dataskyddspolicy.

2017-01-27